Mandaty od roku 2022

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uwaga: wartość wskazana po znaku przełamania pogrubioną czcionką oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Mówi on, że kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.
Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.


Spis treści

Naruszenie

Grzywna w zł

I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch


Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza

50

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

50

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

50

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

50

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku

100

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

50

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:


1) na przejściach dla pieszych

150

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

200

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

200

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:


1) na obszarze zabudowanym

50

2) na obszarze niezabudowanym

100

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

50

Przebieganie przez jezdnię

50

Chodzenie po torowisku

50

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

2000

Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza

2000

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

50

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych

300

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

50

Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku:


1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów

100

2) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów

50

3) na chodniku lub drodze dla pieszych:


a) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

200

b) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

200

c) nieutrudnienia ruchu pieszemu

200

4) korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych

50

5) przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym

50

6) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

200

Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu:


1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

200

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku

50

3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku

50

4) czepiania się pojazdów

100

5) poruszania się tyłem

50

Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch

50

II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym


Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

1500 / 3000

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

1500 / 3000

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

1500 / 3000

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

1500 / 3000

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem

1500 / 3000

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

1500 / 3000

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

1500 / 3000

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

1500 / 3000

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

1500 / 3000

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

1500 / 3000

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

300

B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny


Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

50-500

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

50-300

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

50-300

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

50-200

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

50-100

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

50-500

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

50-500

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

50-500

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

50-100

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

50

III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe


Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu

500-2500

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

150

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

100

Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci

300

Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka

300

Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1 , N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci

300

Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu

300

Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane

300

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

100

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

100

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem

100

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

100

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

500

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

500

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

100

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

150

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

150

B. Prędkość i hamowanie


Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:


do 10 km/h

50

o 11-15 km/h

100

o 16-20 km/h

200

o 21-25 km/h

300

o 26-30 km/h

400

o 31-40 km/h

800 / 1600

o 41-50 km/h

1000 / 2000

o 51-60 km/h

1500 / 3000

o 61-70 km/h

2000 / 4000

o 71 km/h i więcej

2500 / 5000

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

200

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m

300-500

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

zgodna z lp. 72-81

C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu


Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

200-400

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

200

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

200

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

150

D. Wymijanie, omijanie i cofanie


Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony

100

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

200

E. Wyprzedzanie


Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

300

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

350

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

100

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:


1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

1000 / 2000

2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi

1000 / 2000

3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

1000 / 2000

4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

1000 / 2000

5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany

1000 / 2000

6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim

1000 / 2000

7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany

1000 / 2000

8) określonego znakiem drogowym

1000 / 2000

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

1000 / 2000

F. Przecinanie się kierunków ruchu


Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

300

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

2000 / 4000

Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

2000 / 4000

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2000 / 4000

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem:1) kierującego pojazdem mechanicznym

500

2) kierującego innym pojazdem niż mechaniczny

100

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

250

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

300

G. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza


Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

200

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

100

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

100

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

100

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

100

H. Holowanie


Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

250

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

250

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

250

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

250

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

250

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

250

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:


1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

100

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

150

3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

150

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

100

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

50

I. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych


Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

100

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

100

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

100

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

50

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 132

50

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

200

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

50

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

100

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

200

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku:


1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

300

2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

300

3) nieutrudnienia ruchu pieszemu

300

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

100

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

100

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

50

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

100

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

50

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

50

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

50

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

50

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

50

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

50

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

50

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

50

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

50

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

50

J. Autostrady i drogi ekspresowe


Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu

300-500

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

2000

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

300

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

250

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

300

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

300

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

300

K. Zatrzymanie i postój


Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

100-300

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

100

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

150-300

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

100

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

100

Zatrzymywanie pojazdu:


1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

300

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi

100-300

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

200

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

100

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

100

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

100

7) przy lewej krawędzi jezdni

100

8) na pasie między jezdniami

100

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości

100

10) w odległości mniejszej niż 15 mod punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

100

11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru

100

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

100

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

100

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

100

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

100

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

200-300

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

150

L. Używanie świateł zewnętrznych


Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

300

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

100

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

100

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

200

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

150-300

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

200

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

100

Używanie "szperacza" podczas jazdy

100

M. Używanie pojazdów w ruchu drogowym


Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

300

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

200

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

100

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

300

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

100

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

200

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

300

Zakrywanie tablic rejestracyjnych

500

Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

100

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

500

Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone

500

Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej

300

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

100

Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności

100

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

50

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

nie wyższa niż 300

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze

100

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

300

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

100

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

100

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne

200

Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym:


1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież

200

2) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży

200

3) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

50

Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat

200

Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:


1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci

200

2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny", jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób

50

Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

200

Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

200

N. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep


Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

200

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

100

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

300

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

200

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

150

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

100-300

O. Przewożenie osób


Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

300 za każdą osobę

przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

300 za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie wyższa niż 3000

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 72-81

100

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp.72-81 lub 226

100

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

50

IV. Kierujący


Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia

200

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu

2500

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

1000

V. Inne wykroczenia


Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego

400

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

300

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

300

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

50-200

1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

50

Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie:

nie niższa niż 4000

1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwo

2) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

nie niższa niż 2000

3) w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości

dwukrotność wysokości grzywny


przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800

4) w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia

nie niższa niż 500

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

50-200

Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli

100

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

50

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

200

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

200

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

200-500

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

400

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:


1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli"

650

2) B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"

500

3) B-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni... "

500

4) B-39 "strefa ograniczonego postoju"

500

5) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

1200

6) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

1200

VI. Znaki i sygnały drogowe


Niestosowanie się do znaków:


1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"

250

2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."

250

3) C-12 "ruch okrężny"

250

4) B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m"

150

5) B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad........t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż.........t"

500

6) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."

100

7) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

100

8) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

100

9) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników

200

10) B-35 "zakaz postoju"

100

11) B-36 "zakaz zatrzymywania się"

100

12) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."

100

13) B-39 "strefa ograniczonego postoju"

100

14) C-l do C-ll "nakaz jazdy..."

250

15) C-l3 "droga dla rowerów"

100

16) C-14 "prędkość minimalna"

100

17) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi"

400

18) BT-1 "ograniczenie prędkości"

100

19) BT-3 "blokada zwrotnicy"

200

20) P-2 "linia pojedyncza ciągła"

100

21) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"

200

22) P-4 "linia podwójna ciągła"

200

23) P-7b "linia krawędziowa ciągła"

100

24) P-17 "linia przystankowa"

100

25) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

200

26) P-21 "powierzchnia wyłączona"

100

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

300

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

100

Niestosowanie się do znaku:


1) D-l 1 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"

100

2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"

100

3) D-18 "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony"

100

4) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

800

5) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

800

6) D-l9 "postój taksówek"

100

7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-l 1 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"

250

8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie"

200

9) P-18 "stanowisko postojowe", P-l 9 "linia wyznaczająca pas postojowy"

100

10) P-20 "koperta"

100

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:


1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

200

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza, z wyłączeniem lp. 16

200

3) kierującego pojazdem, z wyłączeniem lp. 105

500

VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu


Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:


1) kierującego pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego

przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000

2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego

przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:


1) kierującego pojazdem mechanicznym

1500 / 3000

2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego

przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000,jednak nie niższa niż 1500

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

2500

Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym

nie niższa niż 500

Polityka Prywatności