Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 49
Naruszeniemandat (zł)
1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych 50
4. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50
5. Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50
6. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym 50
8. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
9. Przebieganie przez jezdnię 50
10. Chodzenie po torowisku 50
12. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50
13. Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50
14. Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50
15. Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
16. Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50
17. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50
17a. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ... 50,
100
36. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h 50
37. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h 50,
100
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50,
100,
150,
200
53. Utrudnianie ruchu podczas cofania 50,
100,
150,
200
95. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50
96. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50
96a. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 50
97. Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50
97a. Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 50
98. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50
99. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50
103. Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 50
106. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50
108. Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50
109. Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50
110. Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50
111. Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50
112. Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50
113. Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50
114. Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50
115. Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50
116. Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50
117. Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50
118. Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50
159. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50
164. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50
165b. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób 50
170. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 50,
100,
150,
200,
250,
300
185. Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50
189. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów (50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów) 50,
100,
150,
200,
250
193. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia ... 50,
100,
150,
200
194. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50
195. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50,
100,
150,
200
197. Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności