Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 26
Naruszeniemandat (zł)
18. Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150
22. Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci150
23. Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera150
27. Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem150
30. Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego150
31. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze150
38. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h100,
150,
200
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie100,
150,
200,
250,
300
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50,
100,
150,
200
49. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150
53. Utrudnianie ruchu podczas cofania 50,
100,
150,
200
92. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym150
93. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego150
125. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100,
150,
200,
250,
300
128. Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi100,
150,
200,
250,
300
138. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku150
141. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150,
200,
250,
300
151. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności150,
200,
250,
300
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 50,
100,
150,
200,
250,
300
177. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób150
179. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich150
180. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego100,
150,
200,
250,
300
189. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów (50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów) 50,
100,
150,
200,
250
193. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia ... 50,
100,
150,
200
195. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50,
100,
150,
200
204. Niestosowanie się do znaków: B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m”150
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności