Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 55
Naruszeniemandat (zł)
28. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem200
31. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h200,
250,
300
34. Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym200
35. Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego200
38. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h100,
150,
200
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie100,
150,
200,
250,
300
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50,
100,
150,
200
44. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi200
46. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200,
250,
300,
350,
400
47. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200
48. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru200
53. Utrudnianie ruchu podczas cofania 50,
100,
150,
200
54. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200
55. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi200
56. Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi200
63a. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony200
80. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza200
98a. Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru200
125. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100,
150,
200,
250,
300
128. Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi100,
150,
200,
250,
300
129. Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie200
141. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150,
200,
250,
300
146. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m200,
250,
300
147. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu200
150. Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby200
151. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności150,
200,
250,
300
152. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami200
156. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim200
157. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych200
162. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe200
163. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież200
165. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem200
165a. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci200
166. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby200
167. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych200
168. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych200
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 50,
100,
150,
200,
250,
300
175. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne200
178. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy200
180. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego100,
150,
200,
250,
300
181. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu (100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób)100,
200,
300,
400,
500
182. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę)100,
200,
300,
400,
500
187a. Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia200
189. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów (50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów) 50,
100,
150,
200,
250
193. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia ... 50,
100,
150,
200
195. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50,
100,
150,
200
198. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości200
199. Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami200
200. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach200,
250,
300,
350,
400,
450,
500
208. Niestosowanie się do znaków: B-32 „stój - kontrola celna” lub jego odpowiedników200
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności