Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 40
Naruszeniemandat (zł)
31. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h200,
250,
300
32. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego300
33. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu300
40. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h300,
350,
400
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie100,
150,
200,
250,
300
46. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200,
250,
300,
350,
400
59. Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia300
60. Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi300
61. Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach300
62. Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi300
63. Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300
66. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym300
73. Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe300
75. Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone300
76. Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300
79. Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300
119. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej300
120. Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej300
122. Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu300
123. Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu300
124. Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej300
125. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100,
150,
200,
250,
300
127. Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania300
128. Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi100,
150,
200,
250,
300
141. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150,
200,
250,
300
146. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m200,
250,
300
151. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności150,
200,
250,
300
155. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym300
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 50,
100,
150,
200,
250,
300
180. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego100,
150,
200,
250,
300
181. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu (100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób)100,
200,
300,
400,
500
182. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę)100,
200,
300,
400,
500
187. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu300
189b. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka300,
350,
400,
450,
500
191. Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi300
192. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień300
200. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach200,
250,
300,
350,
400,
450,
500
200a. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym300
240. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione300,
350,
400,
450,
500
241. Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym250,
300,
350,
400,
450,
500
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności